Utstillerkriterier

 

 • Utstillerne på DS skal fokusere på produktnyheter, enestående design og høy kvalitet. Vi oppfordrer hver enkelt utstiller til å lage kreative produktpresentasjoner til inspirasjon for et profesjonelt publikum.
 • Opplysninger om brands/produsent, produktkvalitet og designer må oppgis på forespørsel fra styret under behandling av utstillersøknadene.
 • Det er utstillers eget ansvar å finne egnet utstillerlokale i tilknytning til bussruten, men vi er behjelpelige så langt kapasiteten rekker. Vi fakturerer deg ikke før du har funnet plass i et godkjent showroom, informer oss så raskt som mulig om valgt showroom. 
 • Hvert showroom må ha minimum tre betalende utstillere, utstillere er hver brand/produsent. En paraplyorganisasjon som vil vise flere brands betaler én deltakeravgift pr brand. Ett brand kan velge å være alene i sitt showroom mot å betale 3 deltakeravgifter. Ikke betalende brands i lokalet, må best mulig ryddes bort. 
 • Hvert showroom rekrutterer og lønner egne dørvakter som registrerer de besøkende (DS app) lørdag og søndag.
 • Hvert buss-stopp krever fem betalende utstillere.
 • Hver brand laster opp bilder, logo og tekst til egen utstillerprofil på vår web snarest mulig etter godkjennelse av søknaden og innen tidsfristen som blir oppgitt. Profilene blir publisert når deltakeravgiften er betalt.
 • DS oppfordrer hver utstiller og hvert showroom til å invitere sine kontakter til arrangementet.
 • DS oppfordrer utstillerne til å arrangere aktiviteter både lørdag og søndag for å oppnå godt besøk og resultat for seg selv og alle besøkende.
 • Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, vi har alle ansvar for en gjennomføring som ivaretar miljøet og ikke sjenerer naboer og omgivelsene forøvrig.

 

Exhibitor criterias

 • The exhibitors at DS will focus on product news, outstanding design and high quality. We encourage each exhibitor to create creative product presentations to inspire a professional audience.

 • Information about brands / producers, product quality and designer must be provided at the request of the board during the processing of the exhibition applications.

 • It is the exhibitor's own responsibility to find a suitable exhibition space in connection with the bus route, but we are helpful as far as the capacity reaches. The board approves the selected showroom.
 • Each showroom must have a minimum of three paying exhibitors. Organizations that wants to display several brands will pay one entry fee per brand. A can choose to be alone in their showroom by paying three participant fees. We ask that non-paying brands must be removed from the exhibition space during DS 2019.
 • Each showroom recruits and pays their own doormen who register the visitors (via the DS app) on Saturday and Sunday.
 • Each brand can upload images, company logo and text to their very own exhibitor profile on our website as soon as possible after approval of the application and within the deadline stated. The profiles are published when the participant fee is paid.
 • DS encourages each exhibitor and each showroom to invite their contacts to the event.
 • DS encourages exhibitors to organize activities on both Saturday and Sunday.
 • Oslo is the European environmental capital of 2019, and we all have responsibility for making a event that safeguards the environment without annoying neighbors and the surroundings in general.